Forum 1
การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะในยุคอยู่ร่วมกับ COVID-19

Forum 1
การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะในยุคอยู่ร่วมกับ COVID-19

วันที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 9.00 – 12.00 น.

Session 1
การดูแลตัวเองให้ปลอดจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และ COVID-19

Session 2
การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะ

Session 1
การดูแลตัวเองให้ปลอดจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และ COVID-19
Session 2
การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะ
Forum 2
การฟื้นคืนพลังของสังคม

Forum 2
การฟื้นคืนพลังของสังคม

วันที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 13.00 – 16.00 น.

Session 1
การจัดการและการปรับตัวเพื่อคืนสู่สภาวะปกติ

Session 1
การจัดการและการปรับตัวเพื่อคืนสู่สภาวะปกติ