แนวทางการทำงานรูปแบบใหม่

สสส. ได้ทบทวนปรับเปลี่ยนการทำงานรูปแบบใหม่เพื่อให้ทิศทางการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในอนาคตมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผ่านการนำเสนอข้อมูลของ 2 หน่วยงานพิเศษ ได้แก่

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHeath Academy) มีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพและให้คำปรึกษาภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับขีดความสามารถนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ และศูนย์กิจการสร้างสุข (SOOK Enterprise) มีพันธกิจในการขยายผล สร้างเสริมประสบการณ์ด้านสุขภาวะให้เข้าถึงประชาชนผ่านกิจกรรมและผลิตภัณฑ์สุขภาวะที่สร้างสรรค์ สานความร่วมมือและบริหารจัดการเครือข่ายให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดการทำงานการสนับสนุนกองทุนร่วมฯ    นำเสนอการสนับสนุนทุนร่วมกับหน่วยงานที่มีบทบาท ภารกิจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนในลักษณะของการร่วมทุน เพื่อผนึกกำลังและรวมทรัพยากรในการนำมาดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่ดำเนินการ

และ การดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามหลักการสากล ประกอบด้วย การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา (Creation) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Protection)การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ (Utilization) การเฝ้าระวังและบังคับใช้สิทธิ (Enforcement) สื่อสารการจัดทำขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่อไป