ต่อยอดนวัตกรรมความสุข

ทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

อุปกรณ์รองนั่งสำหรับขับถ่าย

บทสรุปการประดิษฐ์

อุปกรณ์รองนั่งสำหรับขับถ่าย ผลิตจากไม้ไผ่ที่สามารถหาได้จากท้องถิ่น มีรูปแบบการเข้าไม้แบบถอดสลัก โดยเน้นการใช้งานที่ผู้ดูแลสามารถเข้าช่วยเหลือทำความสะอาดผู้สูงอายุจากทางด้านหน้าของเก้าอี้ได้ และมีสลัก (interlock) สามารถถอดภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลใต้ที่นั่งออกเพื่อทำความสะอาดได้ โดยออกแบบให้มีการใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่

1. การวางเก้าอี้ครอบลงบนโถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง โดยนำถังใส่สิ่งปฏิกูลออกจากสลัก
2. การขับถ่ายแบบใช้ถังของตนเอง โดยวางถังใส่สิ่งปฏิกูลด้านล่างของเก้าอี้ให้ตรงกับช่องว่างของเก้าอี้
3. การขับถ่ายแบบใช้ถังในชุดของการประดิษฐ์ โดยใส่ถังเข้าในสลักของส่วนที่นั่ง เพื่อรองรับสิ่งปฏิกูล

เลขที่สิทธิบัตร

(อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้ประดิษฐ์/ ออกแบบ

นางสาวสุมาวลี จินดาพล

วันที่ยื่นคำขอ 

21 ตุลาคม 2563

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อย
ที่มีสรรพคุณช่วยลดการสูบบุหรี่ และกรรมวิธีการผลิตลูกอมดังกล่าว

บทสรุปการประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยที่มีสรรพคุณช่วยลดการสูบบุหรี่ ซึ่งใช้สูตรเฉพาะที่คิดค้นขึ้นใหม่ที่มีสารสกัดสมุนไพรหญ้าหมอน้อยเป็นสารสำคัญในสูตรลูกอม ร่วมกับสารพื้นฐานสำหรับผลิตลูกอมชนิดอัดเม็ด และยังได้ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้มีความเหมาะสมต่อการควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ในลูกอมแต่ละเม็ดด้วย ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยนี้มีข้อดีที่พกพาสะดวกนำติดตัวไปใช้ได้ทุกสถานที่ สามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นและรสของสารสกัดหญ้าหมอน้อยที่มีรสขมและเหม็นเขียว ช่วยย่นระยะเวลาในการเลิกบุหรี่ได้เร็วขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยตามการประดิษฐ์นี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ทดแทน ผลิตภัณฑ์ยาเลิกบุหรี่จากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงและมีผลข้างเคียงสูง เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงในการรักษาสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ที่มีรายได้น้อย หลังจากที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยประสิทธิผลของสารสกัดจากสมุนไพรหญ้าหมอน้อยแล้ว องค์การเภสัชกรรม อภัยภูเบศร และบริษัทยาหลายแห่ง ได้ดำเนินการผลิตชาชง/เม็ดอมที่ผลิตจากหญ้าหมอน้อยเพื่อช่วยเลิกบุหรี่

เลขที่สิทธิบัตร

9206

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้ประดิษฐ์/ ออกแบบ

นายดลรวี ลีลารุ่งระยับ
นายปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา
นายภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์

วันที่ยื่นคำขอ 

22 สิงหาคม 2556

สถานะ

ต่ออายุปีที่ 9-10

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การควบคุมยาสูบ

กลุ่มเป้าหมาย

บริษัทผลิตยาต่างๆ
ผู้ที่สนใจ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ชุดตรวจวัดสารโคตินินในปัสสาวะ

บทสรุปการประดิษฐ์

ชุดตรวจวัดสารโคตินินในปัสสาวะ ประกอบด้วย น้ำยาตรวจวัด ได้แก่ สารละลาย
กรดบาร์บิทูริก (Barbituric acid), ละลายในอะซีโตน (acetone), สารละลาย
คลอรามีน-ที (Chloramines-T), สารละลายโปแตสเซียม ไซยาไนด์ (Potassium
cyanide ; KCN), สารละลายโซเดียม อะซิเตท บัฟเฟอร์ (Sodium acetate buffer;
pH 4.7), สายละลายโซเดียม เมตาไบซัลไฟด์ (Sodium-meta-bisulphite) และ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการตรวจวัด ได้แก่ ที่หยด สำหรับใช้ดูดสารละลายในการตรวจสอบ
หลอดทดลอง และแผ่นแถบสีมาตรฐานที่มีระดับความเข้มของสีที่แตกต่างกัน เพื่อแสดง
ค่าปริมาณโคตินิน (cotinine) ที่มีอยู่ โดยมีสารละลายโคตินินมาตรฐาน (Stock
cotinine standard) สำหรับเป็นสารตรวจสอบ เปรียบเทียบกับแผ่นแถบสีมาตรฐาน
เพื่อยืนยันคุณภาพของแผ่นแถบสีมาตรฐานก่อนการทดสอบ ซึ่งชุดตรวจวัดสารโคตินิน
ในปัสสาวะ เป็นชุดตรวจสอบที่สะดวก และง่ายต่อการใช้ตรวจหาสารโคตินินในปัสสาวะ
โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) และปิเปตต์แบบอัตโนมัติ ที่มีราคาแพงในการประกอบการตรวจสอบ ทำให้ช่วยลดการนำเข้าชุดตรวจกรอง

โคตินินและเครื่องมือที่มีราคาแพงต่างๆ จากต่างประเทศ

เลขที่สิทธิบัตร

11016

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้ประดิษฐ์/ ออกแบบ

รองศาสตราจารย์จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล และคณะ

วันที่ยื่นคำขอ 

19 กรกฎาคม 2554

สถานะ

สิ้นอายุ 18 กรกฎาคม 2564

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การควบคุมยาสูบ

กลุ่มเป้าหมาย

 • บริษัทเอกชนผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • นักวิชาการที่มีความสนใจนำไปพัฒนาต่อ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สายวัดเอว

บทสรุปการประดิษฐ์

สายวัดเอวที่มีการระบุเกณฑ์ประเมินสถานะของรอบเอวที่แถบสายวัด โดยมีเกณฑ์ของทั้งเพศหญิงและเพศชายในแต่ละด้าน สำหรับเพศชาย จะมีแถบสีแสดงสถานะรอบเอว 4 สี ได้แก่ แถบสีเขียว แสดงถึงรอบเอวที่เหมาะสม แถบสีเหลือง แสดงถึงรอบเอวที่ควรระวังไม่ให้รอบเอวเกินกว่าเกณฑ์อ้วนลงพุง แถบสีส้ม แสดงถึงรอบเอวที่เริ่มเสี่ยงจะเกินเกณฑ์อ้วนลงพุง และแถบสีแดง แสดงถึง รอบเอวเกินกว่าเกณฑ์ ถือเป็นโรคอ้วนลงพุง สำหรับเพศหญิง จะมีแถบสีแสดงสถานะรอบเอว 3 สี ได้แก่ แถบสีเขียว แถบสีเหลือง และแถบสีแดง และสกรีนเกณฑ์รอบเอวที่เหมาะสม เป็นคำว่า “รอบเอวไม่เกิน 85-90 เซนติเมตร หรือส่วนสูงหาร 2” บนตลับสายวัดเอวด้านหน้า

เลขที่สิทธิบัตร

11218

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร

รศ.ดร.ภญ. จงจิตร  อังคทะวานิช

ผู้ประดิษฐ์/ ออกแบบ

รศ.ดร.ภญ. จงจิตร  อังคทะวานิช

วันที่ยื่นคำขอ 

19 กุมภาพันธ์ 2558

สถานะ

สิ้นอายุ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

 • การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
 • อาหารเพื่อสุขภาวะ
 • การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่สนใจนำไปผลิตต่อ

เว็บไซต์/ แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน Burn Check
ระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิง

รายละเอียดผลงาน

ระบบที่เอื้อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ของตนเอง ด้วยการแจ้งความประสงค์กับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ผ่านการลงทะเบียนในระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงต้นแบบ (Burn Check) ในรูปแบบ Mobile Application โดยประชาชนสามารถร้องขอการบริหารเชื้อเพลิงผ่านการปักหมุดพื้นที่ การส่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขนาดพื้นที่ และ รูปภาพต่างๆ รวมถึงกำหนดวันที่ต้องการบริหารเชื้อเพลิงดังกล่าว เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของประชาชนจะถูกส่งไปยังระบบพยากรณ์ค่าฝุ่น (เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง Gistda กรมควบคุมมลพิษ NASA และ ADPC) เพื่อตรวจสอบว่าจุดที่ร้องขอ ตามวันและเวลามานั้นจะส่งผลต่อค่า PM2.5 หรือไม่อย่างไร แล้วส่งผลไปให้กับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ เพื่อทำการแจ้งผลการร้องขอกลับไปยังประชาชน

ภาคีเครือข่าย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(GISTDA)

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สถาบันวิชาการ
 • มหาวิทยาลัย
 • ผู้นำชุมชน

เว็บไซต์/ แอปพลิเคชัน

คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน
แพลตฟอร์มออนไลน์
เพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัว

รายละเอียดผลงาน

ระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน เป็นระบบการอบรมเพิ่มศักยภาพการสื่อสารของครอบครัวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกตามพัฒนาการและเข้าใจวิธีสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

ภาคีเครือข่าย

บริษัท ทูลมอโร่ จำกัด

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปกครอง

เว็บไซต์/ แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์ Net PA MA

รายละเอียดผลงาน

หลักสูตรออนไลน์สำหรับพ่อแม่ โดยสอนเทคนิคเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมเด็กพัฒนามาจากโปรแกรมสอนเทคนิคเพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก Parent Management Training  มีทั้งหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองเลือกปัญหาของลูกที่ต้องการแก้ไขและเข้าไปเรียนรู้ และหลักสูตรแบบจัดเต็ม ที่ประกอบไปด้วย 6 บทเรียน และเมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตร

ภาคีเครือข่าย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปกครอง

เว็บไซต์/ แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน Khun Look

Previous
Next

รายละเอียดผลงาน

คุณลูก เป็น Web application และ Mobile application ทั้งระบบ IOS และ android เพื่อช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ และสุขภาพของเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ขวบ โดยเน้นให้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการเลี้ยงดู ได้แก่ผู้ปกครอง สามารถประเมินสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น ร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข เป็นเครื่องมือที่สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถแจ้งเตือนกิจกรรมที่ควรต้องติดตาม เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปาก และมีคำแนะนำตามวัย จากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า

ภาคีเครือข่าย

 • คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ปกครอง
 • แพทย์พยาบาล

เว็บไซต์/ แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน FOOD CHOICE

รายละเอียดผลงาน

แอปพลิเคชัน FoodChoice เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับประชาชนและผู้บริโภคที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งใช้โดยเปิดแอปพลิเคชันและนำมาสแกนที่บาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ก็จะได้รับข้อมูลโภชนาการในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว  ตลอดจนมีข้อมูลและคำแนะนำที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ถูกหลักโภชนาการเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มชนิดใหม่ในท้องตลาดเพิ่มตลอดเวลา จึงอาจสแกนแล้ว แต่ไม่พบข้อมูล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถร่วมแชร์รูปภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มเติมฐานข้อมูลในแอปพลิเคชันให้มีจำนวนมากขึ้นและทันสมัยได้ตลอดเวลา

ภาคีเครือข่าย

 • กรมอนามัย
 • สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • มูลนิธิผู้บริโภค
 • โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน
 • สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
  ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

อาหารเพื่อสุขภาวะ

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนผู้บริโภคทั่วไป

เว็บไซต์/ แอปพลิเคชัน

ตามสั่ง-ตามส่ง
แพลตฟอร์มสั่งอาหาร-ส่งคน
จากความร่วมมือชุมชน

Previous
Next

รายละเอียดผลงาน

ตามสั่ง-ตามส่ง คือ โครงการพัฒนาช่องทางสั่งอาหาร-ส่งคน เพื่อเป็นทางเลือกและลดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและร้านค้ารายย่อย รวมถึงเป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ความต้องการใช้งานแพลตฟอร์มสั่งอาหารมากขึ้น ทว่า ปัจจุบันแพลตฟอร์มส่งอาหารนั้นเก็บส่วนแบ่งรายได้จากร้านค้ามากถึง 30-35% ทำให้ร้านค้าต้องปรับราคาอาหารขึ้นหรือลดสัดส่วนอาหารลง โครงการตามสั่ง(อาหาร)-ตามส่ง(คน) เป็นโครงการนำร่องที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถนำไปต่อยอดในแต่ละชุมชน ปัจจุบันกำลังต่อยอดขยายผลในการจัดทำแอปพลิเคชันและขยายพื้นที่ให้บริการ

ภาคีเครือข่าย

นายอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มบริษัทที่สนใจทำ CSR
 • ธุรกิจร้านอาหารต่างๆ
 • สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
 • วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

เว็บไซต์/ แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์ ทำฟันเป๋าตุง

รายละเอียดผลงาน

ช่องทางการเข้ารับบริการทันตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยคอนเซ็ปต์ “โครงการทำฟันเป๋าตุง สุขภาพฟันดี ในราคาเบาๆ” ให้บริการทันตกรรมขั้นพื้นฐาน อุดฟัน ขูดหินปูนและถอนฟัน หัตถการละ 500 บาท (ครอบคลุมสิทธิประกันสังคม ) มีคลินิกทันตกรรมเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 23 แห่ง ทั้ง 6 อำเภอ ร่วมกับการพัฒนา Website ทำฟันเป๋าตุง (https://www.tumfunpaotung.com/) โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารความรู้ทันตสุขภาพ ข้อมูลเครือข่ายคลินิกทันตกรรมเอกชน ข้อมูลแสดงราคาค่าบริการทันตกรรมเพื่อการเข้าถึงบริการทันตกรรม ประชาชนทั่วไปที่จะได้รับความรู้ ตรวจสอบราคาได้ เข้าถึงบริการทันตกรรมได้ง่าย เพราะเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสะดวกในการเดินทาง ในราคาย่อมเยา ซึ่งข้อมูลใน website ทำให้สามารถเก็บฐานข้อมูลจากคลินิกได้อีกทาง และจากสถานประกอบการใหญ่ กลาง เล็ก กระจายตัวให้มากขึ้น

ภาคีเครือข่าย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ผ่านระบบบริการสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • โรงพยาบาลเอกชน
 • คลินิก
 • กระทรวงสาธารณสุข

เว็บไซต์/ แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน GREEN DEE (กินดี)

Previous
Next

รายละเอียดผลงาน

พื้นที่รวมอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จากเกษตรกรผู้ผลิต ร้านค้า ตลาด ร้านอาหาร รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ที่ให้ความสำคัญกับเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย โดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายออนไลน์ ให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารที่ดีได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว และให้ทุกคนรู้ถึงแหล่งที่มาของอาหาร เพื่อตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง หากสนใจก็สามารถติดต่อแหล่งผลิตหรือแหล่งซื้อสินค้าได้โดยตรง

ภาคีเครือข่าย

 • นิตยสารสารคดี
 • เว็บไซต์นายรอบรู้ นักเดินทาง

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

อาหารเพื่อสุขภาวะ

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มคนรักสุขภาพ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 • เกษตรกรผู้ผลิต
 • ร้านค้า ตลาด ร้านอาหาร

เว็บไซต์/ แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์ ธนาคารจิตอาสา

รายละเอียดผลงาน

ธนาคารจิตอาสา เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาใช้ เพื่อประกาศความตั้งใจที่จะแบ่งปันเวลาให้กับสังคม ช่วยเพิ่มช่องทางให้เราสามารถมอบเวลาให้กับสังคม โดยมีระบบแนะนำกิจกรรมอาสาที่เหมาะกับความสนใจ ความสามารถ และแบบแผนการใช้ชีวิต/เวลาว่าง อีกทั้งมีบริการเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เตรียมความพร้อม ให้กับทั้งอาสาและองค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนแบ่งปันประสบการณ์

ภาคีเครือข่าย

ธนาคารจิตอาสา

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การพัฒนาระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา

กลุ่มเป้าหมาย

 • องค์กรต่างๆ ที่สนใจทำกิจกรรมอาสา
 • มหาวิทยาลัย
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

เว็บไซต์/ แอปพลิเคชัน

เว็บไซต์ Cofact
และ Line @Cofact

รายละเอียดผลงาน

เว็บไซต์ Cofact และ Line @Cofact เป็นการผสานการผลักดันการใช้เทคโนโลยีของภาคพลเมือง (Civic Tech) กับงานเชิงข่าวด้านวารสารศาสตร์ (Journalism) โดยมีกองบรรณาธิการร่วมกับอาสาสมัครในการกรองข่าว และเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมาร่วมแลกเปลี่ยนโต้แย้งข้อเท็จจริงและความเห็นได้ อีกทั้งมี Chatbot หรือโปรแกรมการพูดคุยอัตโนมัติที่เปิดให้ทุกคนมาส่งข่าวให้ทีมกลั่นกรองได้ จากนั้นจะมีทีมเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อมวลชนด้วย รวมทั้งพัฒนางานข่าวเชิงลึก เช่น ข้อความที่น่าสนใจอันสืบเนื่องจากประเด็นข่าวจริงข่าวลวงที่เป็นกระแสหรือที่มีความสนใจในเชิงนโยบายและประโยชน์สาธารณะในโครงการ Cofact Journalism

ภาคีเครือข่าย

Cofact Thailand

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การพัฒนาระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา

กลุ่มเป้าหมาย

 • องค์กร มหาวิทยาลัย
 • บุคลากรด้านสาธารณสุข หรือนักวิชาการที่สนใจ เพื่อมาร่วมเป็นทีมทำงานตรวจสอบข่าวปลอม
 • นักวิชาการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หนังสือ

นิทานภาพชุด SOOK Kids
(7 เรื่อง)

Previous
Next

รายละเอียดผลงาน

 เด็กทุกคนชื่นชอบหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส ดึงดูดใจให้เด็กๆ เปิดอ่านครั้งแล้วครั้งเล่า ภาพประกอบสวยๆ ยังช่วยให้เด็กเรียนรู้ จดจำ และเสริมสร้างจินตนาการไปกับนิทานเรื่องนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ คุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกรักรักการอ่าน ขอแนะนำนิทาน 2 ภาษา ชุด “SOOK KIDS” สำหรับเด็กปฐมวัย เพราะนอกจากนิทานชุดนี้จะมีภาพประกอบสวยงามแล้ว เนื้อเรื่องยังอ่านสนุก เพลิดเพลิน และสร้างรากฐานสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา สังคม เสริมสร้างจินตนาการ อีกด้วย นิทานจัดพิมพ์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา ประกอบด้วย 1. ตูมตูม บานบาน 2. ปิดไฟหน่อยนะ 3. ฉึกฉัก ฉึกฉัก 4. จะไปไหนจ๊ะ 5. ทุกมื้ออร่อยจัง 6. พ่อช้างผู้หวังดี 7. หนังสืออยากมีเพื่อน

ภาคีเครือข่าย

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

 • การสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 • การพัฒนาระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ปกครอง
 • สถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หนังสือ

ชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพ

ป้องกัน COVID-19

Previous
Next

รายละเอียดผลงาน

การอ่านหนังสือให้เด็กเล็กฟังและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตั้งแต่ช่วงวัย 0-6 ปี สามารถพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะเด็กได้อย่างรอบด้าน และเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ง่าย การประกาศปิดสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เด็กขาดการเรียนรู้ ขาดการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย ถึงร้อยละ 63.7% (เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 91.2% – TDRI)  ประจวบกับจำนวนเด็กที่ติดเชื้อโควิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 สิงหาคม 2564 เพิ่มมากขึ้นถึง 79,989 คน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และภาคีเครือข่าย จึงได้สร้างสรรค์  “ชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน COVID-19” จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้านต้านโควิด เรายังรักกันทุกวันจ้ะ มาล้างมือกันเถอะ และอานีสกับกอลฟ์สู้โควิด-19 เพื่อให้ครอบครัวได้มีเครื่องมือพัฒนาเด็กในสถานการณ์โควิด-19

ภาคีเครือข่าย

มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

 • การสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 • การพัฒนาระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา

กลุ่มเป้าหมาย

 • ศูนย์พักคอย ศูนย์กักกัน โรงพยาบาลสนามที่มีเด็กเล็ก
 • โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • ผู้ปกครอง

หนังสือ

Go Zero Waste
ชีวิตใหม่ไร้ขยะ

Previous
Next

รายละเอียดผลงาน

หนังสือเพื่อใช้ประกอบนิทรรศการสัญจร Go Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ ภายในเล่มนำเสนอการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างน่าสนใจ และในท้ายเล่มมีการ์ดเกมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจได้อย่างเพลิดเพลิน

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ภาคีเครือข่าย
 • กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
 • ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หรือสถานศึกษา
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

เครื่องมือ

เครื่องมือวัดความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่น

Previous
Next

รายละเอียดผลงาน

โปรแกรมวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการใช้ข้อมูลสำหรับการพัฒนา เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถวัดประเมินความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตนเองได้โดยสะดวก ภายใต้หลักการพึ่งตนเอง โดยมีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้

1. นำข้อมูลที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2 ค) และข้อมูล Thailand Community Network Appraisal Program: TCNAP มาประกอบการใช้สำหรับวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

2. สำรวจข้อมูลความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย
3. ใช้งานง่ายและสะดวก ชุมชนท้องถิ่นสามารถใช้โปรแกรมเพื่อวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งนักวิชาการ
4. ใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

ภาคีเครือข่าย

 • รองศาสตราจารย์พงษ์เทพ สันติกุล
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สถาบันวิชาการ

เครื่องมือ

Happinometer Model

รายละเอียดผลงาน

นวัตกรรมสร้างเสริมความสุข “แฮปปีโนมิเตอร์โมเดล: รูปแบบรวมสุข” (HAPPINOMETER MODEL: Happiness Combination Design) เป็นแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ด้วยการนำวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ มาตรการ ขององค์กร โดยตระหนักถึงบริบทของแต่ละองค์กร มาเป็นตัวตั้งต้นของแนวคิดการสร้างรูปแบบรวมสุข และวัดผลสำเร็จด้วยการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ แผนปฏิบัติการ เครื่องมือ ตัวชี้วัด ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของผลสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้การติดตามประเมินผลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ จนบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ มาตรการขององค์กร นำไปสู่การเป็นต้นแบบ และเกิดการนำไปกระจายประยุกต์ใช้กันในวงกว้างตามบริบทขององค์กรในชุมชนนั้น ๆ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่นำไปสู่ความยั่งยืน เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ได้กับคนทำงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และ องค์กรอื่น ๆ ทุกประเภท มีช่องทางให้เข้าถึง 3 ช่องทาง คือ กรอกแบบสอบถามในเล่ม (Paper-based) กรอกผ่านระบบออนไลน์ (Online-based) กรอกผ่านระบบมือถือ (Mobile App-based) รวมทั้ง มีให้เลือกใช้ถึง 10 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีนกลาง เมียนมาร์ (พม่า) ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ เวียดนาม

 • เป็นชุดเครื่องมือที่สร้างผ่านโครงการวิจัย 3 โครงการ ผ่านกระบวนการทบทวนวรรณกรรมหลากหลายบริบท เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานในสังคมไทย
 • มีองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน จำนวน 11 มิติ ได้แก่ มิติ 1 Happy Body (สุขภาพกายดี) มิติ 2 Happy Relax (ผ่อนคลายดี) มิติ 3 Happy Heart (น้ำใจดี) มิติ 4 Happy Soul (จิตวิญญาณดี) มิติ 5 Happy Family (ครอบครัวดี) มิติ 6Happy Society (สังคมดี) มิติ 7 Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) มิติ 8 Happy Money (สุขภาพเงินดี) มิติ 9 Happy work-life (การงานดี) มิติ 10 ความผูกพันองค์กร และ มิติ 11 สมดุลชีวิต
 • มีกระบวนการตรวจสอบความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือของเครื่องมือ โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านคุณภาพชีวิต ความสุข สุขภาพจิต เพื่อพิจารณาความตรงตามเนื้อหาที่ต้องการประเมิน นอกจากนั้นยังมีการศึกษาความตรงตามโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) และศึกษาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) โดยมีค่า cronbach’s alpha coefficient จำแนกตามองค์ประกอบหลัก
 • มีกระบวนการประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมูล ด้วยนักวิจัยชำนาญการที่ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติ และ สร้างชุดวัดผลสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Excel
 • มีสูตรการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัด อย่างเป็นมาตรฐาน สามารถนำไปเป็นเกณฑ์เพื่อใช้ในการเทียบเคียง (Benchmarking) ทั้งในภาพรวมระดับบุคคล และ ระดับองค์กร ในประเทศไทย
 • มีการเก็บข้อมูลระดับประเทศเป็นรายปี ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ เก็บข้อมูล ระดับองค์กรในทุกภาคธุรกิจ (Sectors) กระจายไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ภาคีเครือข่าย

สสส. พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

 การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

องค์กรทั้งภาคสาธารณะและภาคเอกชนที่ประสงค์ใช้เครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล เพื่อวางแผนการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะภายในองค์กร

เครื่องมือ

สมุดเบาใจ

รายละเอียดผลงาน

สมุดเบาใจ คือ เครื่องมือที่เปรียบได้เหมือนพินัยกรรมกึ่งสำเร็จรูป เป็นรูปแบบหนึ่งของเอกสารแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับสุขภาพช่วงสุดท้ายและการตายดี ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 ออกแบบให้อยู่ในรูปเล่มและการเขียนที่ง่าย สะดวก เหมาะกับทั้งผู้ป่วยระยะท้ายและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการวางแผนชีวิตระยะท้ายเพื่อการจากไปอย่างสงบ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถบอกความต้องการกับแพทย์ได้ง่ายขึ้น สื่อสารกับครอบครัวเพื่อการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายได้ตรงกับความต้องการ ใช้เป็นหลักฐานคุ้มครองเจตนาได้ตามกฎหมาย และที่สำคัญเป็นการได้ใช้เวลาทบทวนถึงคุณค่าของชีวิตในอีกทางหนึ่งด้วย

ภาคีเครือข่าย

กลุ่ม Peaceful Death

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การพัฒนาระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา

กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคลากรทางการแพทย์ หรือในระบบสุขภาพ
 • นักจิตบำบัด
 • องค์กรที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
 • ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจในการวางแผนชีวิตระยะท้าย

เครื่องมือ

การ์ด Free Spirit Dialogue Starter เกมการ์ดจุดประกายบทสนทนาจาก Free Spirit Club

Previous
Next

รายละเอียดผลงาน

การ์ดเกม Dialogue Starter คือ เกมไพ่ชวนจุดประกายบทสนทนาเพื่อค้นหาเรื่องลึก ๆ ในใจ สำรวจความสัมพันธ์ และเข้าใจตนเอง สามารถใช้เล่นกับเพื่อน ครอบครัว คนรัก หรือกับตัวเอง โดยได้รับการแนะนำให้เป็น 1 ใน 4 เกมที่น่าเล่นที่สุดช่วงกักตัวจากเกมทั่วโลก ในหมวด Games Around the World จากเว็บไซต์ Tabletopia.com โดย Free Spirit Dialogue Starter ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยจุดประกายบทสนทนาที่ปกติเราไม่ได้คุยกันในชีวิตประจำวัน สำรวจมุมมองในเชิงลึก เช่น ความกลัว ความตาย อะตอม จักรวาล เวทย์มนตร์ เพศ ความรัก ความเชื่อ วัยเด็ก ชีวิตที่มีความหมาย ซึ่งไม่มีคำตอบถูกผิด สามารถใช้เกมไพ่นี้เพื่อสำรวจชีวิตตนเอง ทำความรู้จักผู้อื่น สร้างบทสนทนากลุ่ม หรือเข้าใจใครซักคนอย่างลึกซึ้ง ผ่านการตีความภาพนามธรรม 40 รูป โดยมีชุดคำถามและกระบวนการเล่นทีละขั้นตอนผ่าน Web App ในมือถือ หรือผ่านการ์ดภาพ

ภาคีเครือข่าย

Free Spirit Club

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การพัฒนาระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มนักจิตวิทยา
 • ผู้นำกระบวนการ ที่ต้องการเครื่องมือพูดคุย
 • ผู้นำกระบวนการ ผู้ที่ต้องทำงานกับเด็กเยาวชน
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

เครื่องมือ

การ์ดเพื่อนใจ

Previous
Next

รายละเอียดผลงาน

การ์ดเพื่อนใจ มีเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมือให้คนในสังคมได้กลับมาดูแล รับฟัง ร่วมทบทวน สำรวจตัวเอง และเรียนรู้แนวทางในการวิเคราะห์ สำรวจ พัฒนาการฝึกฝนตนเองในเบื้องต้น เป็นเพื่อนใหม่ที่จะช่วยเชื่อมตัวกับใจของเราเข้าด้วยกัน การ์ดเพื่อนใจประกอบด้วยการ์ดจำนวน 52 ใบ โดยด้านหน้าของการ์ดแต่ละใบออกแบบด้วยลายเส้นการ์ตูน พร้อมถ้อยคำสั้นๆ ให้ได้ย้อนกลับมาดูใจในแต่ละวัน เช่น ไม่อินก็ไม่ทุกข์ จัดการตัวเองดีกว่า เราใช้ใจหรือว่าใจใช้เรา เห็นใจตัวเองบ้างไหม ฯลฯ ขณะที่ด้านหลังของการ์ดจะเป็นการรวบรวมคำสอนของพระจิตร์ จิตฺตสํวโร และบทสนทนากับกัลยาณมิตร

ภาคีเครือข่าย

 • ธนาคารจิตอาสา
 • ความสุขประเทศไทย

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การพัฒนาระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา

กลุ่มเป้าหมาย

 • องค์กรและสถาบันต่างๆ ที่ให้ความสำคัญและสนใจการดูแลจิตใจ
 • กระบวนกร ผู้จัดกระบวนการที่เกี่ยวกับสุขภาพใจ
 • นักจิตบำบัด
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ  

เครื่องมือ

ไพ่ฤดูฝน

Previous
Next

รายละเอียดผลงาน

ไพ่ฤดูฝน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนและรับฟังความรู้สึกของผู้ป่วย โดยใช้ประกอบกระบวนการรับฟังและการสนทนาระหว่าง ‘ผู้ให้บริการ’ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ กระบวนกร นักบำบัด ฯลฯ และ ‘ผู้รับบริการ’ ได้แก่ ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยระยะท้าย รวมถึงญาติและผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้รับบริการได้เกิดการสะท้อนความรู้สึก ทบทวน ตกตะกอนความคิดหรือความทุกข์ที่มีอยู่ในใจ จนนำสู่การค้นพบคำตอบด้วยตนเอง โดยไพ่ฤดูฝน ประกอบไปด้วยไพ่ 5 ชุด ได้แก่ ไพ่เมฆ ใช้สำหรับฟังความรู้สึก ไพ่ฝน 2 เม็ด ใช้สะท้อนความต้องการของผู้ป่วยทั่วไป ไพ่ฝน 3 เม็ด ใช้สะท้อนความต้องการของผู้ป่วยระยะท้าย ไพ่ร่ม ใช้สะท้อนความต้องการของผู้ดูแล และ ไพ่รุ้ง ใช้สำหรับการให้พรหรือพลังใจในการใช้ชีวิต

ภาคีเครือข่าย

กลุ่ม Peaceful Death

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การพัฒนาระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา

กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคลากรทางการแพทย์ หรือในระบบสุขภาพ
 • นักจิตบำบัด
 • องค์กรที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ  สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล

เครื่องมือ

MUMA CARD

Previous
Next

รายละเอียดผลงาน

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่เอื้อต่อสุขภาวะ
จากเวทีประกวด “ขอเปลี่ยน (Design contest)” เกมไพ่ MUMA CARD ใน 1 สำรับ
มีจำนวน 56 ใบ จำแนกเป็นท่าในการออกกำลังกายต่างๆ 12 ท่า จำนวนครั้ง เวลาที่ต้อง
ออกกำลังของผู้เล่น เช่น เมื่อผู้เล่นวางไพ่ share ผู้เล่นคนนั้นมีสิทธิหารครึ่ง จำนวนครั้งและเวลาที่ต้องออกกำลังกายกับผู้เล่นคนถัดไป

ภาคีเครือข่าย

ทีม Smaug Studio นักศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากงานประกวด
“ขอเปลี่ยน Design Contest”

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

 การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

กลุ่มเป้าหมาย

 •  เยาวชน หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ

เครื่องมือ

ชุดสื่อเกมส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ “เกม Goal let’s go” “เกม Killing Smoking bug” “เกมชีวิตเลือกได้ (The Choice)”

Previous
Next

รายละเอียดผลงาน

สื่อเกมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ เป็นการประยุกต์วิธีการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game based learning)ที่ทำให้กลุ่มเยาวชนเรียนรู้เรื่องบุหรี่ได้อย่างสนุก โดยมีระดับความยากง่าย ตามช่วงวัยที่เหมาะสม ภายในเกมจะทำให้ผู้เล่นได้รู้จักกับบริบทแวดล้อมที่เยาวชนต้องเผชิญเกี่ยวกับสถานการณ์บุหรี่ที่แตกต่างกันไป เหมาะกับการขยายไปยังกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสถาบันการศึกษา

ภาคีเครือข่าย

 • เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
            มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 • เพลินพาดี

ประเด็นการทำงาน
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การควบคุมยาสูบ

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียน นักศึกษา หรือสถานศึกษา
 • กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)