ต่อยอดนวัตกรรมความสุข

Innovation & Intellectual Property

พื้นที่แสดงผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของ สสส. และภาคีเครือข่าย
เพิ่มโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อขอนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาวะในวงกว้างต่อไป