จุดประกายนวัตกรรมความสุข

Idea Place

นำเสนอนวัตกรรมแนวคิด และกระบวนการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ด้วยความมุ่งมั่น
การสานพลังในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในสังคม