เพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
โดย วิทยาลัยราชสุดา

ข้อจำกัดในการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นสาเหตุของความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ และติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดหรือกระทำความรุนแรงทางเพศ เพื่อลดช่องว่างดังกล่าว สสส. จึงร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ที่สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 โดยครู บุคลากรทางการศึกษา หรือโรงเรียนที่สนใจ สามารถนำหลักสูตรและรูปแบบการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้านไปเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาให้กับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้

พลังเมืองไทยสู้ภัยวิกฤติ
(citizen resilience)

โครงการ “ตามสั่ง-ตามส่ง : การส่งเสริมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมกับการสร้างโอกาสและความมั่นคงทางอาชีพให้แก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างและผู้ประกอบการร้านอาหาร” อยู่ภายใต้ชุดโครงการพลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤติ เป็นแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 ระลอกแรก (ม.ค.-พ.ค.64) นำร่องในพื้นที่ซอยลาดพร้าว 101 ในการเป็น “พื้นที่กลาง” ที่เอื้อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารกว่า 48 ร้านค้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในซอยลาดพร้าว 101 จำนวน 42 ราย สามารถปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตภายใต้สภาวะวิกฤตโควิด-19 ทั้งยังสร้างโอกาสด้วยการส่งเสริมอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบทั้งสองกลุ่มมีความมั่นคงทางอาชีพในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ราย มีการสั่งอาหารและเรียกใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างมากกว่า 100 ครั้งต่อเดือน ขณะเดียวกันเป็นทางเลือกในการลดภาระทางรายจ่ายของผู้ที่ต้องการสั่งอาหารที่เพิ่มขึ้นจากแพลตฟอร์มในธุรกิจส่งอาหารที่ทำให้ภาระด้านราคาตกอยู่ที่ผู้บริโภคที่ต้องแบกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีการขยายผลไปปรับใช้ยังพื้นที่อื่นๆ เช่น กลุ่มขับรถรับจ้างในพื้นที่ อ.เบตง เป็นต้น

How to be องค์กรสุขภาวะ โดยมูลนิธิเครื่องนุ่งห่ม

สำนักสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ได้ร่วมกับมูลนิธิเครื่องนุ่งห่มไทย ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นองค์กรสุขภาวะ กรอบการดำเนินงาน 3 ด้านที่สำคัญ ดังนี้

1.กระตุ้น ขยาย และส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ

2.ยกระดับองค์กรสุขภาวะให้เป็นองค์กรแกนนำ

3.สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ของเครือข่าย

 

กิจกรรมเล่นตามวัย

“เมื่อเด็กเล่น เด็กมีความสุข ความสุขนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีในทุกเรื่อง”
การเล่นมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาสมอง ผ่านการกระตุ้นให้มีการเพิ่มขึ้นของการส่งสัญญาณประสาทและเพิ่มการประสานงานระหว่างเซลล์สมองกับการทำงานของร่างกายได้ดีขึ้น ทำให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย เกิดประสบการณ์ เกิดทักษะชีวิตซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจตนเอง และคนอื่น รักสิ่งแวดล้อมรอบตัว เห็นศักยภาพของตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต หรือเรียกว่าสุขภาวะ
ตัวอย่างกิจกรรมเล่นตามวัย – เมนูการเล่นอิสระกับ Loose Parts ตามช่วงวัย ของเล่นพื้นบ้าน งานวิจัยเชิงประเด็นการเล่นอิสระกับการพัฒนา EF การเล่นอิสระทางเลือกของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กในยุคดิจิทัล และในบริบทของหลากหลาย Setting ทั้งในครอบครัว วัด โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน ตรอกซอกซอย พื้นที่สาธารณะ ธุรกิจเพื่อสังคม( โรงเล่น ) รวมทั้ง กลไกในการสร้างความตระหนักเข้าใจเรื่องการเล่นอิสระ และดำเนินการส่งเสริมการเล่นในประเทศไทย ผ่านการสร้างและพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลการเล่น ( Play Worker) อาทิ หลักสูตร Play Worker ที่มีมาตรฐานและใช้ได้ง่าย

เครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy

ระดับความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับความเจ็บป่วยของประชาชน ที่จะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อีกทั้ง หากประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพที่ไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดผลกระทบในเชิงลบทางเศรษฐกิจในรูปของต้นทุนในการดูแลสุขภาพที่สูงขึ้นด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้พัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนใน 3 กลุ่มวัย ได้แก่ วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ รวมถึงพัฒนารูปแบบการวัดประเมินผลคนรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ด้านสุขภาพ (Health) ด้านการเงิน (Financial) และ ด้านดิจิทัล (Digital) ที่สามารถขยายผลรูปแบบ เครื่องมือ และกระบวนการได้

เครื่องมือเสริมความเข้มแข็ง
ระบบการจัดการพื้นที่

แนวคิดในการออกแบบวิธีการดำเนินการและเครื่องมือทางวิชาการให้เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ (กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) องค์กรชุมชน กลุ่มทางสังคม หน่วยงานรัฐ สถาบันวิชาการหรือองค์กรทางวิชาการ องค์กรภาคเอกชน ศูนย์สนับสนุนวิชาการของแผนสุขภาวะชุมชนและสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) โดยใช้วิธีการดำเนินการตาม 3 แนวทางคือ การสร้างการเรียนรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม และการสร้างการเปลี่ยนแปลง

Happy university

สำนักสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหนึ่งในการขยายผลกลุ่มผู้รับผลประโยชน์จากบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปสู่นิสิต นักศึกษา โดยพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความสุขของนิสิต นักศึกษา อาทิ เครื่องมือ Happinometer ที่พัฒนาเพื่อใช้วัดระดับความสุขสำหรับกลุ่มนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อทราบถึงสถานะความสุข และมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นกรอบการดูแลนิสิตนักศึกษาต่อไป

เกณฑ์ Health Literacy Organization (HLO)

การพัฒนาองค์กร หรือชุมชนเพื่อการยกระดับสู่การเป็นองค์กร ชุมชนแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้คนในชุมชนสามารถปรับพฤติกรรมใหม่เป็นปกติ (New Mormal) ในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ ในขณะที่องค์กรสามารถฟื้นฟูกิจการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน/ให้บริการ ลดความเสี่ยงได้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งต่อคนในองค์กร และลูกค้า ผู้รับบริการได้
1. คู่มือเกณฑ์การประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพองค์กรและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพพร้อมใช้ (Usable Health Literate Organization/Community Accreditation) สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน 4 พื้นที่/หน่วยงาน 4 ระดับ ได้แก่ องค์กร ชุมชน โรงเรียน สถานบริการสุขภาพ
2. ชุดเครื่องมือแบบประเมินความรอบรู้ทางสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน 3 กลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ