ศูนย์วิจัยเพื่อการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล มีบทบาทสำคัญคือ การดำเนินงานวิจัย ประเมินผล การจัดการความรู้ และการขยายเครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ เพื่อสนับสนุนการทำงานควบคุมยาสูบของภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยใช้ข้อมูล ชุดความรู้ทางวิชาการหนุนเสริมการผลักดัน และพัฒนากฎหมาย ตลอดจนสนับสนุนการรณรงค์สร้างกระแส ในแต่ละปีมี
ผลงานวิชาการไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง อาทิ วารสาร “ก้าวทันวิจัยกับ ศจย.” สื่อกลางในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับภาคีเครือข่าย เฉลี่ยปีละ 3 เล่ม, หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning), สกัดองค์ความรู้สำคัญและนำมาสื่อสารต่อสาธารณะในรูปแบบต่างๆ, การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิชาการสำคัญๆ ในการควบคุมยาสูบเป็นประจำทุกปี, พัฒนาฐานข้อมูลวิชาการและเครือข่ายนักวิชาการ และนักวิจัย เป็นต้น

ถอดรหัส 8 เมนู
สู่การสร้างเสริมสุขภาพ

บทเรียนจากการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพของสำนัก 6 กว่า 20 ปี เพื่อให้เกิดการทำงานที่ง่ายขึ้น working Model ต้นแบบ ถอดบทเรียนโครงการที่มีผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นโครงการอย่างง่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และกิจกรรมสำคัญอย่างชัดเจน ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ของการสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละประเด็น ประกอบด้วย 8 ประเด็น ดังนี้
1) การลดละเลิกยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน https://rb.gy/kfqg0r
2) การลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน https://rb.gy/b1himo
3) การจัดการขยะ https://rb.gy/jmqpgb
4) ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน https://rb.gy/15uc5f
5) การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน https://rb.gy/5dz63j
6) การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน https://rb.gy/noynyx
7) ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรมไทย https://rb.gy/ou8kqu
8) การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน https://rb.gy/3tdm0y
แบบเสนอโครงการทั้ง 8 ประเด็น ดาว์นโหลดได้ที่นี่
https://drive.google.com/drive/folders/119w-lQNWdl9Lhedvw1vCh5BpGhQn3lna?usp=sharing
ปัจจุบันมีการขยายผลโดยสนับสนุนไปทั่วประเทศ กว่า 4,500 โครงการ ผ่านหน่วยจัดการระดับจังหวัดต่างๆ

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ภายใต้หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีบทบาทสำคัญในการเป็นหน่วยงานเพื่อจัดทำฐานข้อมูล ดำเนินการวิจัย และสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ สนับสนุน การกำหนดนโยบายสาธารณะ การเฝ้าระวังและการดำเนินงานต่างๆ ของเครือข่าย ตลอดจนจัดประชุมวิชาการสุราทุกปี รวมถึงการสร้างความร่วมมือระดับสากล โดยมีกลไกการขับเคลื่อนงานวิชาการ ดังนี้
1. จัดทำข้อมูลสถานการณ์ด้านสถานการณ์ ผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในด้านต่างๆ ที่พร้อมใช้งาน ตลอดจนประเด็นที่สำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนส่งต่อให้ฝ่ายนโยบาย
2. สนับสนุนข้อมูลกับฝ่ายนโยบายและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแอลกอฮอล์ ทั้งในประเด็นขับเคลื่อนนโยบาย ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เช่น สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า กรมสุขภาพจิต เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เป็นต้น
3. เผยแพร่ข้อมูลออกไปในวงกว้างผ่านเว็บไซต์และเฟสบุคของ ศวส. และแชร์ผ่านเฟสบุคของภาคีเครือข่าย และจากการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนผู้ติดตามเพจ
4. เกิดการขับเคลื่อนงานในระดับชุมชน จากการจัดอบรม/จัดสัมมนาแนวทางการดูแลผู้ติดสุราในชุมชน
5. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่ ในการดำเนินการวิจัยด้านแอลกอฮอล

สงฆ์ไทยไกลโรค

สำนักสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ร่วมมือกับศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิชและคณะ ได้ดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มองค์กรพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่
1. เพื่อผลิตสื่อในรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพเพื่อใช้สื่อสารการดูแลโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร แก่พระสงฆ์ โดยการวิจัยทั้งPre และ Post-production และการวิจัยด้านโภชนาการชุมชน
2. เพื่อการสนับสนุนเครือข่ายที่ทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ โดยมีกรมอนามัยเป็นภาคีสำคัญ ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพถอดบทเรียนและปัจจัยสำเร็จของการใช้สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0
3. เพื่อการจัดการความรู้เกี่ยวกับสื่อโภชนาการในรูปแบบที่ผลิตขึ้นมาให้เป็นสื่อที่มีประโยชน์กว้างขวางทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคคลทั่วไป
4. เพื่อการสร้างครัวต้นแบบในการปรุงประกอบการอาหารที่มีความปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการเพื่อพระสงฆ์ ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์อย่างยั่งยืน

ฉลาดซื้อ

ฉลาดซื้อ แพลตฟอร์มคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นให้ข้อมูลข่าวสารสินค้าและบริการสุขภาพที่ปลอดภัย เผยแพร่ข้อมูลผลทดสอบสินค้าโดยเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป

ชุดการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยง

“ชุดการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยง” เป็นเครื่องมือสร้างความรู้เท่าทันต่อการเข้าถึงการพนัน อุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังความรู้เหล่านี้ในวัยเด็ก ตั้งแต่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 ตลอดจนมีการขยายผลการจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ ทั้งในระดับชุมชน องค์กรและหน่วยงาน
1.ชุดนิทานภูมิรู้สู้พนัน เป็นชุดสื่อสร้างความเท่าทันการพนัน ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียนที่นำชุดนิทานไปใช้
2.ชุดการ์ดเกม และ บอร์ดเกมส์ สร้างความเท่าทันการพนัน -นำไปสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน และนำไปขยายต่อในพื้นที่ของตัวเอง
3.ชุดสื่อการเรียนการสอนเท่าทันปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน และเท่าทันการพนัน -นำไปใช้อบรมให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ภาค 1 และ 2) โรงเรียนนำร่อง โรงเรียนในเครือมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เพื่อให้ครูมีทักษะนำไปใช้สอนเด็ก
4.กล่องชุดการเรียนรู้สร้างความปลอดภัยทางถนนสามารถนำไปใช้กับชุมชน องค์กร หน่วยงาน