พลังสื่อสร้างสรรค์

ระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ มีความหมายถึง ระบบสื่อที่เอื้อให้ทุกคนในสังคมมีความสุขในทุกมิติ ทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีสิ่งที่เรียกว่า สื่อสร้างสรรค์ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สสส. และภาคีเครือข่ายจับมือกันเดินหน้า จุดประกายเสริมพลังสื่อสร้างสรรค์ให้กับพลเมืองตั้งแต่ในระดับนโยบายจนกระทั่งถึงชุมชน เกิดเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่พลิกโฉมระบบนิเวศสื่อของประเทศไทยหลายต่อหลายครั้ง

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ สำหรับเด็กและเยาวชน

แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) ให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยการสนับสนุนทุนในรูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเกิดการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ ไม่ซับซ้อน สามารถคิดค้น ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมได้ด้วยตัวเอง ผ่านการกระจายโอกาสและหนุนเสริมกลุ่มเป้าหมายผ่านกลไก “หน่วยจัดการ” ที่มีศักยภาพ จนเกิดแกนนำเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมาก

พลังแห่งการรู้เท่าทันในโลกดิจิทัล

สื่อดิจิทัลทรงคุณอนันต์ แต่ก็ส่งผลเกิดโทษมหันต์ ท่ามกลางการสื่อสารที่เชื่อมต่อพวกเราทุกคนเข้าหากันอย่างสะดวกรวดเร็ว ผลกระทบในอีกด้านคือการเปิดช่องว่างให้ข่าวปลอม การหลอกลวง การทำร้ายกันในโลกออนไลน์แพร่สะพัดไปด้วยความรวดเร็วที่ไม่แพ้กัน การกวาด เก็บ ลบเนื้อหาอันตรายที่ท่วมท้นทวีคูณทุกวันเป็นเรื่องที่ไม่อาจทำได้ในการปฏิบัติจริง ทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนคือการเข้าไปติดอาวุธทางปัญญา ปลุกพลเมืองให้รู้เท่าทัน

พลังแห่งความสุข

ความสุข คือพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันไปได้อย่างมีคุณภาพ ในภาวะที่สังคมเต็มไปด้วยวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงทั้งจากโรคภัย พิษเศรษฐกิจและความผันแปรทางสังคม ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้แนวทางในการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาวัตถุภายนอกไว้ทั้งหมด 8 เส้นทาง ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา สสส. และภาคีเครือข่ายได้ผนึกกำลังสื่อสารแนวคิดการสร้างความสุขทั้ง 8 เส้นทางนี้ผ่านพื้นที่ ช่องทาง โครงการ และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นการขยายพื้นที่ความสุขของสังคมภายใต้แนวคิด ทุกคนบนแผ่นดินไทยเท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม เพื่อร่วมสร้างวิถีสุขภาวะ

พลังแห่งการเข้าใจชีวิต

ในอดีต ความตาย กับ ชีวิต เป็นเรื่องที่แยกกันอย่างสิ้นเชิง ความตายเป็นเรื่องอัปมงคล น่าหวาดกลัว ไม่ควรพูดถึง ความคิดความเชื่อเช่นนี้ส่งผลกระทบทำให้การเตรียมตัวเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตกลายเป็นเรื่องที่ถูกละเลย ผู้ป่วยในภาวะวิกฤติหรือระยะท้ายของชีวิตต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ทรมานจากการยื้อชีวิตด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ สร้างความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งผู้ป่วยและญาติมิตร เพื่อคลี่คลายปมเงื่อนความเชื่อและทัศนคตินี้ สสส. และภาคีเครือข่าย จึงได้สร้างหมุดหมายและนิยามใหม่ของความตาย สื่อสารไปสู่สังคมในวงกว้างจนสามารถสร้างแรงกระเพื่อมและการเปลี่ยนแปลงความหมาย เกิดมิติใหม่ต่อความเข้าใจในเรื่องความตาย ที่วันนี้คือเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่่างมีสุขภาวะ

พลังแห่งการให้

สุขภาวะทางปัญญา อาจอธิบายเป็นคำพูดได้ไม่ง่ายนัก แต่ทุกคนสามารถสัมผัสถึงสุขภาวะทางปัญญาได้ด้วยตัวเอง โดยผ่านพื้นที่ประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือทำ หนึ่งในช่องทางการเข้าถึงสุขภาวะทางปัญญาที่ สสส. และภาคีเครือข่ายจับมือกันร่วมสร้าง เพื่อผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมมาอย่างยาวนาน คือเส้นทางสร้างประสบการณ์ของการเป็นผู้ให้ นิยามใหม่ของงานจิตอาสา ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยน ทุกวิกฤติไปสู่พลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาพลเมือง และการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เดินหน้าสู่สุขภาวะได้อย่างแท้จริง