นวดกดจุดเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า

การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเป็นศาสตร์ที่ได้มีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบว่าสามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยบำบัดการเสพติดบุหรี่ ได้ ด้วยการพัฒนาและคิดค้นของ อาจารย์ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ ประธานชมรมพัฒนาสุขภาพชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พบว่า แนวทางการลดเลิกบุหรี่ด้วยการกดจุดสะท้อนเท้าเป็นการเชื่อมโยงไปยังอวัยวะสำคัญของร่างกายเป็นผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่กระทบต่อเนื่องและการปรับสมดุลส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูและผลักดันให้มีสุขภาพแข็งแรงสมดุลขึ้น

สมุนไพรตัวช่วยเลิกบุหรี่

สสส. ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาสมุนไพรที่ถูกนำมาใช้ในการเลิกบุหรี่ตามแต่ละท้องที่ ‘สมุนไพรหญ้าดอกขาว’ เป็นสมุนไพรหนึ่งที่ถูกนำมาศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยเลิกบุหรี่ และสามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีข้อจำกัดในการใช้ รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ได้แก่
1. ยาอมสมุนไพร 3 ชนิด (ผลิตแล้ว และมีการทำลองใช้แล้วในพื้นที่ อยู่ระหว่างการติดตามประสิทธิผล)
2. ยาผงฟู่ 1 ชนิด (ผลิตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทดลองใช้ในพื้นที่)
3. รอยัลเยลลี่ (อยู่ระหว่างเตรียมการนำไปทดลองใช้ในพื้นที่)

ลดการบริโภคหวาน

น้ำตาลเป็นสาเหตุสำคัญของการทำให้เกิดปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือกลุ่มโรค NCDs โดยการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินพอดีจะทำให้เกิดปัญหาอ้วนลงพุง โรคอ้วนและโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สสส. ได้ผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคหวานต่างๆ เช่น ห้ามเติมน้ำตาลในนมผง , โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม และขนมกรุบกรอบ , ภาษีเครื่องดื่มที่มีรสหวาน , การจัดอาหารว่างประกอบการประชุมเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอ่อนหวานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โรงเรียน องค์กร โรงอาหาร ร้านกาแฟ

Condom4Teen by p2h

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ดำเนินโครงการขับเคลื่อน พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในสถานศึกษา และปลูกฝังค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้น ผ่านสื่อที่กลุ่มวัยรุ่นเข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับครู หรือแกนนำเยาวชน เพื่อนำไปใช้ในห้องเรียน และการจัดอบรมได้

MASK 4 ALL

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ได้ออกแบบหน้ากากของประชาชน เพื่อประชาชน MASK 4 ALL ในการป้องกันฝุ่นควันและ COVID-19 โดยเบื้องต้นได้ทำการทดสอบพบว่า ผลิตหน้ากากที่สามารถป้องกันสารคัดหลั่งได้ 100% และกันฝุ่น PM 2.5 ได้มากกว่า 80% อีกทั้งยังสามารถทำการซักล้างตามคำแนะนำของ WHO

Fun D นวัตกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ

แอปพลิเคชั่น “Fun D” เป็นนวัตกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพที่ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยทีมทันตบุคลากรจากกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชั่นที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว เหมาะกับประชาชนกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ โดยสามารถใช้ประเมินสภาวะสุขภาพช่องปากของตนเอง ประเมินสภาวะฟันผุโดยใช้ปรอทวัดฟันผุ ประเมินดัชนีมวลกาย(BMI) ภาวะอ้วนลงพุง พร้อมคำแนะนำในแต่ละระดับ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางด้านทันตสุขภาพ เช่น โรคในช่องปาก วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี โครงสร้างของฟันและอวัยวะปริทันต์ อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลทันตสุขภาพส่วนบุคคลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเข้ารับบริการทันตกรรม ทันตแพทย์สามารถใช้ข้อมูลเพื่อการตรวจวิเคราะห์สภาพช่องปาก ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพ ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้คนเข้ารับบริการทางทันตกรรมมากขึ้น

ลดการบริโภคเค็ม

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม มีหน้าที่ในการผลิตองค์ความรู้เพื่อลดการบริโภคเค็ม เช่น เมนูอาหารลดเค็ม , สื่อรณรงค์เพื่อลดบริโภคเค็ม รวมทั้งผลิตนวัตกรรม เช่น เครื่องวัดความเค็มในอาหารอย่างง่าย (Salt Meter) , เครื่องปรุง/สมุนไพรลดเค็ม ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายภาษีโซเดียมในอาหาร

ฉลากทางเลือกสุขภาพ

การให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการกับประชาชน นับเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญในเชิงส่งเสริมและป้องกันสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ซึ่งเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติกันทั่วโลก ซึ่ง “ฉลากทางเลือกสุขภาพ (Healthier Logo)” เป็นเครื่องมือประการหนึ่งที่นิยมใช้ในการสื่อสารให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะให้กับผู้บริโภคทั่วไป เพื่อให้มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า โดยเฉพาะอาหารที่มีการปรับลดปริมาณส่วนประกอบที่เป็นน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรอง โดยผู้บริโภคสามารถสังเกตสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์อาการและเครื่องดื่มได้ง่ายๆ และในปัจจุบันได้การมีขับเคลื่อนให้เกิดประกาศหลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ จำนวน 13 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์นม อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม ไขมันและน้ำมัน ขนมปัง อาหารเช้าธัญ+พืชผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาและอาหารทะเล โดยรวมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์มีอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการรับรองมากกว่ากว่า 2,400 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่
http://healthierlogo.com/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81/

การขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะภาครัฐ (บอร์ดเกมจุฬา)

สำนักสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินงานพัฒนาบอร์ดเกม Life design (ชีวิตสร้างได้) ที่จะพาผู้เล่นมาค้นหาความหมายของคุณภาพชีวิตการทำงาน โดยยึดกรอบคุณภาพชีวิตการทำงาน 6 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการกำหนดและตัดสินใจในสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ความพึงพอใจในงานและอาชีพ ความพึงพอใจในการดำเนินชีวิต ความเครียดในการทำงาน ความเข้าใจและการช่วยเหลือที่องค์กรมีต่อชีวิตนอกเหนือจากงาน สภาพแวดล้อมและความพร้อมเพื่อการทำงาน โดยเกมจะจำลองสถานการณ์ให้ผู้เล่น เป็นบุคลากรในหน่วยงานหนึ่งที่ความสุขมีค่ามากกว่าสิ่งใด ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานนี้ต้องค้นหาความหมายของคุณภาพชีวิตในการทำงานทั้ง 6 ด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น หรือ เป็นผู้ชนะของเกมนั้นเองในระหว่างที่ผู้เล่นกำลังค้นหาความหมายของคุณภาพชีวิตในการทำงานทั้ง 6 ด้านนั้น เกมก็ยังให้ผู้เล่นสามารถค้นหาวิธีการจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานเพื่อเพิ่มความสุข ขวัญกำลังใจ และประสิทธิภาพในการทำงานของตัวหมากได้อีกด้วย นอกจากค้นหาความหมายของคุณภาพชีวิตในการทำงานเพื่อชัยชนะและค้นหาวิธีการจัดการคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของตัวหมากแล้วนั้น เกมยังให้ผู้เล่นสามารถใช้ความสุขเพิ่มตัวหมากเพื่อนร่วมงานที่มาค่อยช่วยทีมให้ไปสู่ชัยชนะได้เร็วขึ้น