นวัตกรรมสร้างสุข

พบกับนวัตกรรมสุขภาวะหลากหลายรูปแบบ ที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมสร้าง
จนกลายเป็นผลงานที่ถูกนำไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมอย่างมากมาย