เพราะเราเชื่อว่า “ทุกคนบนแผ่นดินไทย สามารถมีวิถีชีวิต สังคม
และสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดีได้”
พวกเราจึงร่วมมือกัน เพื่อทำสิ่งนั้นให้กลายเป็นความจริง…

เพราะเราเชื่อว่า “ทุกคนบนแผ่นดินไทย สามารถมีวิถีชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดีได้ ” พวกเราจึงร่วมมือกัน
เพื่อทำสิ่งนั้นให้กลายเป็นความจริง…

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ในการจุดประกายริเริ่ม กระตุ้น สาน เสริมพลังบุคคล และองค์กร ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ทำงานสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่น ผ่านยุทธศาสตร์ไตรพลัง ที่ประกอบด้วยพลังปัญญา พลังสังคม และพลังนโยบาย ทำงานสอดประสานร่วมกันขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพให้ทุกคนในสังคมไทยมีสุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม

การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมสุขภาวะที่มีผลงานเชิงประจักษ์ทั้งในประเทศและสากล

วาระที่ สสส. ครบรอบ 20 ปี 
กำหนดงานภายใต้ชื่อ
“20 ปี ภาคีสร้างสุข
นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน”

Play Video

เพื่อแสดงพลังและผลงานของคนทำงานสร้างเสริมสุขภาพทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมกันคิด แก้ไขปัญหาเชิงสุขภาพที่ฝังรากลึกในสังคม และเผชิญความท้าทายต่าง ๆ มากมายตลอดหลายปี โดยได้ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงสำคัญมากมายที่เกิดขึ้น ด้วยการจุดประกายให้เกิดการคิดใหม่ทำใหม่ แก้ไขปัญหาเชิงรุก และสานพลังความร่วมมือจากส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้มีสุขภาวะที่ยั่งยืน

โลโก้ 20 ปี สสส. ถูกออกแบบด้วยแนวคิดการสานพลัง เป็นการรวมกันของตัวต่อประกอบกันเป็นเลข 20 ปี กราฟิกตัวต่อที่มีความแตกต่างกันในรูปร่างและสีเปรียบเสมือนภาคีที่มีความหลากหลายมาร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาและสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับสังคมไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่เกิดการแพร่ระบาด
ไปทั่วโลกในปัจจุบันนี้

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สสส. ได้ใช้การบริหารจัดงานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างการจัดงานในสถานที่จริง (on ground) และการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ (online) พร้อมกับรูปแบบการจัดงานแบบ Healthy Meeting ที่เน้นให้เกิดกิจกรรมทางกาย อาหารทางเลือกที่มีสุขภาพ และกิจกรรมในช่วงพักระหว่างประชุมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะได้ โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้

Forum 1

การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะในยุคอยู่ร่วมกับ COVID-19

วันที่ 8 พฤศจิกายน
เวลา 9.00 – 12.00 น.

Forum 2

การฟื้นคืนพลังของสังคม

วันที่ 8 พฤศจิกายน
เวลา 13.00 – 16.00 น.

นิทรรศการ 20 ปี ภาคีสร้างสุข
(Virtual Exhibition)

นิทรรศการ 20 ปี ภาคีสร้างสุข นำเสนอประสบการณ์การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะที่ผ่านมาของสสส. พร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นในอีกทศวรรษหน้า ผ่านโซนนิทรรศการ 3 โซน ได้แก่

องค์กรขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ
Health Promotion Agency

รู้จักจุดเริ่มต้นของ ‘องค์กรที่เติบโตพร้อมสังคมสุขภาพดี’ ด้วยการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ที่กำเนิดขึ้นมาจากวิธีการและรูปแบบใหม่ในการสร้างองค์กรอิสระโดยการนำงบประมาณจากภาษีบุหรี่และแอลกอฮอล์ (Sin Tax)ที่เป็นนวัตกรรมกลไกการเงินการคลัง (Innovative Financing) มาบริหารจัดการและกระบวนการบริหารการทำงานที่เน้นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา (Multi-Sectoral) ตั้งแต่ระดับชุมชน ถึงระดับประเทศ พร้อมรับชมเส้นทางการทำงานขับเคลื่อนสังคมกว่า 20 ปี เพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีผ่าน Interactive timeline

ยกระดับ คุณภาพชีวิตให้สังคมไทย

เมื่อการสร้างสังคมสุขภาวะมิใช่งานที่ทำได้ตามลำพัง แต่เป็นการทำงานโดยผสานวิทยาการหลากหลายด้าน สานทุกพลังให้มาสู่เป้าหมายเดียวกันจนกลายเป็นศาสตร์แห่งการสร้างเสริมสุขภาพ(Working Model) ของ สสส.ที่สร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย พร้อมรับชมตัวอย่างผลงาน (Showcase) จากภาคีเครือข่ายภายในงาน

โซนย่อยที่ 2.1 ขับเคลื่อน

การขับเคลื่อนสู่สังคมสุขภาวะ จากการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ได้สร้างผลลัพธ์สำคัญให้กับประเทศ และสร้างการเปลี่ยนค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรมการสร้างต้นแบบ และการผลักดันให้เกิดกฎหมายที่จำเป็น ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น

โซนย่อยที่ 2.2 สานพลัง

เมื่อทุกคน คือ เจ้าของสุขภาพ การขับเคลื่อนเชิงพื้นที่และกลุ่มประชากร จึงเป็นการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพได้อย่างทั่วถึง

โซนย่อยที่ 2.3 ร่วมสร้าง

การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าเป็นบทบาทที่ริเริ่มจากการเพิ่มขีดความสามารถให้กับประชาชน พร้อม ๆ ไปกับการปรับเปลี่ยนมุมมอง ด้านระบบบริการสุขภาพรูปแบบใหม่ อันเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม ตลอดจนเป็นฟันเฟืองหนึ่งในสร้างสังคมสุขภาวะได้

ความท้าทายในอนาคต

สุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องของยา แต่เป็นเรื่องของการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตผู้คนและปรับตัวตามบริบทของโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกที นี่คือความท้าทายของ สสส.และภาคีเครือข่ายที่ร่วมมือกันกว่า 15,000-20,000 คน/องค์กรที่ต้องทำงานกับการเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมไปพร้อมๆ กันร่วมส่งต่อปณิธานผ่าน Interactive board ที่ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมสุขภาพดีไปด้วยกัน

นวัตกรรมสร้างสุข

พบกับนวัตกรรมสุขภาวะหลากหลายรูปแบบ ที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมสร้างจนกลายเป็นผลงานที่ถูกนำไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมอย่างมากมาย

จุดประกายนวัตกรรมความสุข (IDEA PLACE)

การนำเสนอนวัตกรรมแนวคิด และกระบวนการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ด้วยความมุ่งมั่น การสานพลังในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในสังคม ผ่านการคิดค้นเครื่องมือปรับพฤติกรรมบุคคล เครื่องมือสนับสนุนการทำงาน ชุดข้อมูลความรู้ต่าง ๆ และต้นแบบการทำงานทั้งในเชิงนโยบาย มาตรการ และพื้นที่

ตลาดสร้างสุข (MARKET PLACE)

พื้นที่นำเสนอแนวคิด ผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าต่อสังคมในมิติต่างๆ อาทิ ปันกันอิ่ม ร้านอยู่ได้ สังคมอยู่รอด ที่นอกจากอิ่มท้องแล้วยังเป็นการร่วมทำบุญอีกทางหนึ่งด้วย

ต่อยอดนวัตกรรมความสุข (INNOVATION & INTELLECTUAL PROPERTY)

พื้นที่จัดแสดงผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของ สสส. และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมคิดร่วมสร้างเพื่อใช้ดำเนินงานในการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถนำไปใช้ต่อยอดและจุดประกายความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมสุขภาวะที่พัฒนาสังคมต่อไป ผลงานตัวอย่าง เช่น อนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยที่มีสรรพคุณช่วยลดการสูบบุหรี่, นวัตกรรมการออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ, Happinometer Model, เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น (ตัวชี้วัดชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง) และ โต๊ะประชุมยืน (Stand-Up Meeting) เป็นต้น

แนวทางการทำงานรูปแบบใหม่

สสส. ได้ทบทวนปรับเปลี่ยนการทำงานรูปแบบใหม่เพื่อให้ทิศทางการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในอนาคตมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผ่านการนำเสนอข้อมูลของ 2 หน่วยงานพิเศษ ได้แก่

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHeath Academy) มีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพและให้คำปรึกษาภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับขีดความสามารถนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ และศูนย์กิจการสร้างสุข (SOOK Enterprise) มีพันธกิจในการขยายผล สร้างเสริมประสบการณ์ด้านสุขภาวะให้เข้าถึงประชาชนผ่านกิจกรรมและผลิตภัณฑ์สุขภาวะที่สร้างสรรค์ สานความร่วมมือและบริหารจัดการเครือข่ายให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดการทำงานการสนับสนุนกองทุนร่วมฯ  นำเสนอการสนับสนุนทุนร่วมกับหน่วยงานที่มีบทบาท ภารกิจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนในลักษณะของการร่วมทุน เพื่อผนึกกำลังและรวมทรัพยากรในการนำมาดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่ดำเนินการ

และ การดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามหลักการสากล ประกอบด้วย การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา (Creation) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Protection) การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ (Utilization) การเฝ้าระวังและบังคับใช้สิทธิ (Enforcement) สื่อสารการจัดทำขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่อไป

ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบการทำงานแบบใหม่ของ สสส.
ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในงานสร้างเสริมสุขภาพในทศวรรษหน้า