Month: November 2021

20 ปี สสส. นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน

คนสูบบุหรี่ไม่สามารถยืนสูบบุหรี่ ในสวนสาธารณะ ชายหาด หรือในตึกอาคารได้ในวันนี้ รวมทั้งภาพคนนับหมื่นออกมาวิ่งบนท้องถนน สวนสาธารณะอย่างมากมาย หรือคนไทยนับแสนคนหยุดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา องค์กรที่เรียกว่า สสส.หรือสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ทำงานใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คน เพื่อเป้าหมายสุขภาพดี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สสส.จะครบรอบ 20 ปี ในโอกาสนี้ได้จัดแถลงข่าว “20 BIG CHANGES” พลังภาคีสร้างสุขสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะคนไทย ร่วมด้วยภาคีเครือข่าย สสส. อาทิ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.), ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และ ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ, กรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. และที่ปรึกษากรมอนามัย (ด้านทันตสาธารณสุข) และผู้ร่วมเสวนาทางออนไลน์ตัวแทนภาคีทั่วประเทศ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เกิดขึ้นตลอด …

20 ปี สสส. นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน Read More »

20 BIG CHANGES พลังภาคีสร้างสุข สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะคนไทย

สสส. โชว์ผลงาน  20  การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะสังคมไทย  ในโอกาสครบรอบ  20  ปี สร้างสังคมปลอดควัน-วัฒนธรรมไร้แอลกอฮอล์-ถนนปลอดภัย-ลดความเหลื่อมล้ำ-ชุมชนเข้มแข็งฯลฯ ชู  14  นวัตกรรมสุขภาพ  25  ชิ้นงานที่จดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ พร้อมขอบคุณภาคีสุขภาพกว่า  2  หมื่นภาคี พลังขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน เมื่อวันที่  20  ตุลาคม ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดแถลงข่าว “20 BIG CHANGES” พลังภาคีสร้างสุขสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะคนไทย เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี สสส. ร่วมด้วยภาคีเครือข่าย สสส. อาทิ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.), ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และ ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ, กรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. และที่ปรึกษากรมอนามัย (ด้านทันตสาธารณสุข) และผู้ร่วมเสวนาทางออนไลน์ตัวแทนภาคีทั่วประเทศ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์   ผู้จัดการกองทุน สสส.  กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เกิดขึ้นตลอด 20 ปี ของ สสส. ที่ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย …

20 BIG CHANGES พลังภาคีสร้างสุข สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะคนไทย Read More »