ขอเชิญชวนทุกท่าน รวมพลังสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ
ในงาน “20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน
“เพื่อร่วมถอดบทเรียนในการเดินทางร่วมกันตลอด 20 ปี
และเติมพลังขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในทศวรรษหน้าต่อไป…