ขอเชิญชวนทุกท่าน รวมพลังสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะในงาน
“20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน”
เพื่อร่วมถอดบทเรียนในการเดินทางร่วมกันตลอด 20 ปี
และเติมพลังขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในทศวรรษหน้าต่อไป…